_

نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی ، تأسیسات و تجهیزات بیمارستانی (دوره اول)

نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی ، تأسیسات و تجهیزات بیمارستانی (دوره دوم)

نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی ، تأسیسات و تجهیزات بیمارستانی (دوره سوم)