قفسه بندی بیمارستانی

_

جاسازی صحیح و کارامد وسایل و لوازم مورد نیاز کارکنان، نقش بسیار مهمی را در فعالیت های روزمره یک بیمارستان ایفا می کند. مرتب، تمیز و در دسترس نگه داشتن این وسایل با در نظر گرفتن فضای ارزشمند بیمارستان ها کمک بزرگی است به کارآمدتر بودن محیط های کاری بیمارستان تیم متخصص سپهران از تجربه و دانش کافی در زمینه شناسایی نیازهای شما و طراحی یک سیستم قفسه بندی٫ بیمارستانی ایده آل برخوردار می باشد. از جمله مواردی که در حین طراحی و تصمیم گیری در این گونه پروژه ها باید مدنظر داشت، به استفاده بهینه از فضا، رعایت بهداشت و افزایش بهره وری کاری می توان اشاره کرد.